KYSYTTÄVÄÄ?

Jos mieleesi jäi jotain kysyttävää voit ottaa yhteyttä Kanneljärven opistoon.

opisto[at]kannelopisto.fiNUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 op (120 ov)


Perustutkinto on toisen asteen peruskoulupohjainen humanistisen ja kasvatusalan tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ohjausalan eri tehtäviin. Tämän lisäksi opiskelija voi erikoistua valintansa mukaisesti joillekin ohjauksen osa-alueille.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kuntien, järjestöjen ja alan yritysten palvelukseen.

Koulutukseen voi hakeutua vielä kevään 2018 ajan jatkuvan haun kautta (kts. hakuohjeet alempaa).


KASVATUS JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO, NUORISO- JA YHTEISÖOHJAUKSEN OSAAMISALA (180osp.)


Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteet uudistuvat 1.8.2018 alkaen: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tilalle tulee Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnon laajuus säilyy entisellään.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osp) jaetaan kolmeen osaamisalaan: Nuoriso- ja yhteisöohjauksen, Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen sekä Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan.

Kanneljärven opistolla voit opiskella Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan opinnot, joista valmistut nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on myös hyvä väylä jatko-opintoihin aloille, joissa ohjaus- ja kohtaamisen taidoista on etua – esimerkiksi luokanopettaja opintoihin.

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osaamispistettä), valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35osp). Pakolliset tutkinnon osat ovat: Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen (15 osaamispistettä), Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen (35 osaamispistettä), Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osaamispistettä) sekä Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osaamispistettä)

Jokaiselle opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämisen suunnitelma (hoks), jossa määritellään opintojen tarkka sisältö, kesto ja osaamisenhankkimisen tapa (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit). Opinnot kestävät tyypillisesti 2-3 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta kokemuksesta sekä koulutustaustasta.

Koulutukseen hakeutuminen

Yhteishaun kautta (erityisesti peruskoulun tai lukion keväällä 2018 päättävät hakijat) 20.2.-13.3.2018 Opintopolku.fi

Yhteishaun yhteydessä järjestämme pakollisen soveltuvuuskokeen 8.5.2018. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Jatkuva haku (kaikki hakijat, myös oppisopimus): hae milloin vain – sisäänotto neljä kertaa vuodessa. Valintakriteerit ja hakeminen opintopolku.fi sekä /hakulomakkeet


SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ


Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32§).
(Laki ammatillisesta koulutuksesta L 630/ 1998 ja L 951 /2011)

Lisätietoja

2018 © Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi